Házirend

A Házirend teljes tartalma PDF formátumban is letölthető.
Házirend PDF file


Top banner

IMezőföldi Otthon Fogyatékosok Nappali Intézménye

I. A házirend hatálya

1. A házirendet az ellátottaknak, szüleiknek vagy törvényes képviselőiknek és az intézmény dolgozóinak kell alkalmazniuk.
2. Előírásai érvényesek az intézményben szervezett foglalkozásokra, ill. foglalkozásokon kívüli szabadidős programokra.

II. A házirend nyilvánossága

1. Megismeri minden ellátott és szüleik (törvényes képviselőik).
2. Kifüggesztve egy példánya a hirdetőtáblán megtalálható, elolvasható.
3. Felülvizsgálata évenként történik.

III. Az intézménybe történő felvétel rendje
Szóbeli vagy írásbeli megkeresés útján sor kerül a személyes találkozóra. Fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló orvosi dokumentációt. A fogyatékosság igazolása, és a szükséges jövedelemnyilatkozat csatolása után megállapodást kötünk az ellátottal/ törvényes képviselőjével. A megállapodásban szereplő dátum adja az ellátott jogviszonyának kezdetét.
Az ellátást kérelmező írásban nyilatkozik, hogy igénybe vesz e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást.
Az ellátást kérelmező tájékoztatást kap személyes adatainak kezeléséről.

IV. A foglalkozások látogatása, a mulasztások igazolása

1. Az intézménybe felvett ellátottak az önként választott foglalkozásokat látogatják.
2. A betegség és egyéb kérés alapján történő hiányzást telefonon kérjük jelezni.
3. Lázas, betegséget jelző tünetekkel nem tudjuk fogadni az ellátottakat.

V. Az ellátottak és szüleik (törvényes képviselőik) tájékoztatása

1. Teljes körű tájékoztatás évente legalább egy alkalommal szülői értekezlet keretében történik.
2. A gondozási csoportokban végzett munkáról, az ellátottakkal kapcsolatban a csoportokat vezető kollégák igény esetén tájékoztatást adnak telefonon, ill. személyes megkereséskor.
3. Az aktuális programokról írásban küldünk tájékoztatót.
4. A szülő vagy a munkatársak kezdeményezésére lehetőség van személyes találkozásra, beszélgetésre.
5. A felvétellel kapcsolatban tájékoztatást az intézményvezető ad.

VI. Az intézmény működési rendje

1. Nyitva tartás: az intézmény hétköznapokon 7.00-16.00 óráig van nyitva, az ellátottak napközbeni ellátását erre az időre biztosítja. Indokolt esetben a nyitva tartási időn túl ügyeletet biztosítunk.

2. Délelőtt valamennyi műhelyünkben terápiás célú, vagy fejlesztő foglalkoztatás folyik. Délelőtt az egyéni/ v. kiscsoportos fejlesztések, délután pedig a különböző foglalkozások zajlanak: pl. drámapedagógiai műhely munka, zenei terápia, művészetterápia, Felhőjárók mozdulatszínház próbái, szabadidős tevékenységek.

3. Az intézménybe és onnan otthonukba az ellátottak önállóan vagy kísérettel közlekednek. A Támogató Szolgáltatást igénybe vevő ellátottakat gépkocsi szállítja. Az intézmény napközben indokolt esetben hagyható el.

4. A szervezett foglalkozások rendjét a műhelyekben kifüggesztett heti rend részletesen tartalmazza.

5. Ellátottjainknak lehetőséget biztosítunk napi kétszeri étkezésre.

6. Intézményi kirándulást évente legalább egy alkalommal szervezünk, ha szükséges az ellátott anyagi hozzájárulásával. A kiránduláson a felügyeletet, a program megszervezését a dolgozók biztosítják. Ünnep vagy munkaszüneti napon abban az

7. esetben szervezhető szabadidős program (kirándulás) amennyiben az ellátotti létszámnak megfelelő önkéntes dolgozói létszám biztosított.

VII. Az intézményben nyújtott szolgáltatások köre – alapfeladatok
Az ellátást igénybe vevőknek egészségi, fizikai és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító közösségi és fejlesztő szolgáltatásokat szervezünk. A foglalkozások rendjét a műhelyekben kifüggesztett heti rend tartalmazza.
1. fejlesztő foglalkozásaink:
• egyéni és kiscsoportos gyógypedagógiai fejlesztés
• drámapedagógia
• gyógytestnevelés
• művészetterápia (Felhőjárók drámacsoport)
• „Látás iskolája" – rajz, festés,
• egyéb tevékenység: zeneterápia: furulya oktatás

2. terápiás és készségfejlesztő foglalkozások: kézműves tevékenységek
3. munkára felkészítés
4. étkezés megszervezése – napi két alkalommal
5. szabadidős programok szervezése: séta, filmnézés, játék, kirándulás
6. életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
7. hivatalos ügyek intézésének segítése,
8. speciális önszervező csoportok támogatása, működésének szervezésének segítése,
9. közösségfejlesztés
10. egészségügyi szakellátáshoz való hozzájutás segítése
11. háztartási v. házt. pótló segítségnyújtás
12. esetkezelés
13. felügyelet
14. gondozás
15. gyógypedagógiai segítségnyújtás

IX. Alapfeladatnak nem minősülő szolgáltatások

1. Az intézmény időszakosan fodrász és masszázs szolgáltatást biztosít – térítésmentesen.
2. Az intézmény – alapfeladaton túl – időszakosan programokat szervez (kirándulás, színház látogatás, mozi, stb.). Az alapfeladatot meghaladó programokért hozzájárulás, részvételi díj kérhető, azonban az nem haladhatja meg a program egy főre eső szűkített önköltségének mértékét.
3. Az intézmény helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.

X. Az étkezés rendje

Az étkezés e célra kialakított étkező helyiségben történik. Az étkezésekben – az ellátottak egészségi állapota, önkiszolgálás mértéke szerint – segítséget nyújtanak az intézmény dolgozói.

Tízórai: 9.00 órakor- 9.30
ebéd: 12.00 – 13.00

XI. Térítési díj

1. A nappali ellátás személyi térítési díja – étkezéssel és étkezés nélkül - minden év április 30-ig meghatározásra kerül.
2. A térítési díj összegének számítása: az igénybevételi napok számának és a napi személyi térítési díj összegének szorzata.
3. A térítési díj megfizetésének módja: tárgyhót követő hónap 15-ig csekken vagy átutalással.
4. Lehetőség van kérvényezni a térítési díj eltörlését, vagy csökkentését, melyet az intézményvezető az anyagi helyzet alapján bírál el.
5. Ha három hónapon át térítési díjtartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban szólítja fel az intézményvezető a hátralék 15 napon belüli kifizetésére.

XII. Az ellátás lemondásának és szüneteltetésének szabályai

Az ellátás lemondását az ellátott vagy törvényes képviselője kezdeményezheti. A lemondás indokát minden esetben meg kell adni. Amennyiben az ellátással kapcsolatos panasz merült fel, abban az esetben az intézményvezető kötelessége kivizsgálni az esetet.
Az ellátott intézményi jogviszonyát szüneteltetheti, azonban egy év után automatikusan megszűnik a jogviszonya. A szüneteltetés, amennyiben előre láthatólag hónapokban mérhető tartós távol maradást jelent, az ellátott vagy törvényes képviselője köteles az intézményvezetőnek erről telefonon vagy írásban tájékoztatást adni. Az intézményvezető köteles tájékoztatni, hogy helyét maximum egy évig tudja az intézmény fenntartani.

XIII. Az intézmény által szervezett foglalkozásból származó bevétel felhasználása

A foglalkoztatásból származó bevételt közösségi programokra, pl. kirándulás, mozi, színház, stb., jutalmazásra, ellátottjaink motiválására fordítja az intézmény.

XV. Az ellátottak feladatai saját környezetük rendben tartásában

1. Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A helyiségek használói felelősek:
- az intézményi tulajdon megóvásáért, védelméért
- a rend, tisztaság megőrzéséért
- a tűz és balesetvédelmi szabályok betartásáért

2. A kollégákkal közösen az ellátottak – képességeiknek megfelelően - részt vállalnak az általuk használt helyiségek (műhelyek, étkező, közösségi helyiségek) takarításában Felelős rendszer kialakításával napi rendteremtés, söprés, felmosás, nagytakarítás.

3. Az udvar gondozását - irányítással - ellátottjaink segítik: söprés, kapálás, öntözés, szemét összeszedése.

XVI. Az ellátottak egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok

1. Az ellátottak kötelessége, hogy
- óvják saját és társaik épségét, egészségét
- az alapvető egészség és biztonságvédelmi ismereteket sajátítsák el
- ezeket az ismereteket az intézményben való tartózkodás során tartsák be
- ismerjék a tűzriadó menekülési útvonalát
- ismerjék az alapvető munkavédelmi előírásokat.

2. Az ellátottak egészségügyi állapotát szociális gondozó felügyeli
- rosszullét, baleset esetén a szociális gondozó munkakörben dolgozó kolléga ellátja a sérültet.
- szükség szerint intézkedik: orvost, mentőt hív a sérült/ beteg személyhez,
- higiéniai tanácsadásra rendszeresen sor kerül
- rendszeres gyógykezelés esetén az ellátottnál csak az aznapi gyógyszeradag lehet, melyet az érintett köteles a gondozónak jelenteni.
- dohányozni csak a kijelölt helyen lehet
- az alkohol és drogfogyasztás mindenki számára szigorúan tilos.

3. Felvilágosító előadásokat szervezünk ellátottjainkat érdeklő témákban (egészséges életmód, párkapcsolat)

XVII. Egyéb

- Nem hozható be nagy értékű tárgy, ékszer, pénz, ezekért felelősséget nem vállalunk.
- Behozható a mobiltelefon, melyet bizonyos foglalkozásokon (fejlesztés, torna, drámapedagógia) kikapcsolt állapotban kell tartani.

XVIII. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai
Az intézményi jogviszony megszűnik
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
- a jogosult halálával,
- a megállapodás felmondásával.
Az intézményi jogviszony megszűntetése:
- az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül is megteheti,
- az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt,
- az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,
- az ellátott, a törvényes képviselője a térítési díj-fizetési kötelezettségét nem tesz eleget
- az ellátott jogosultsága megszűnik.

XIX. Érdekképviselet, panaszjog

Az ellátott a szolgáltatással kapcsolatban panasszal élhet, melyet az intézményvezető tizenöt napon belül köteles kivizsgálni és annak eredményéről a panasztevőt értesíti. Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem intézkedik, vagy a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, az intézkedést követő nyolc napon belül a kuratóriumhoz, mint fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.
Az ellátott panasszal az ellátott jogi képviselőhöz is fordulhat, akinek elérhetőségét az intézményvezető köteles jól látható helyen kifüggeszteni.

A házirend mindenki számára kötelezően betartandó.

Százhalombatta, 2019. 04. 17.

Czuppon Gabriella Jóváhagyta: Komlós Péter
Intézményvezető elnök