Házirend

A Házirend teljes tartalma PDF formátumban is letölthető.
Házirend PDF file


Top banner

I. A házirend hatálya:

1. A házirendet az ellátottaknak, szüleiknek vagy törvényes képviselőiknek és az intézmény dolgozóinak kell alkalmazniuk.
2. Előírásai érvényesek az intézményben szervezett foglalkozásokra, ill. foglalkozásokon kívüli szabadidős programokra.

II. A házirend nyilvánossága:

1. Megismeri minden ellátott és szüleik (törvényes képviselőik).
2. Kifüggesztve egy példánya a hirdetőtáblán megtalálható, elolvasható.
3. Felülvizsgálata évenként történik.

III. Az ellátottak egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok:

1. Az ellátottak kötelessége, hogy

 • óvják saját és társaik épségét, egészségét
 • az alapvető egészség és biztonságvédelmi ismereteket sajátítsák el
 • ezeket az ismereteket az intézményben való tartózkodás során tartsák be
 • azonnal jelezzék az intézmény dolgozóinak, ha saját maguk, vagy társuk veszélyeztetett
 • ismerjék a tűzriadó menekülési útvonalát
 • ismerjék az alapvető munkavédelmi előírásokat.

2. Az ellátottak egészségügyi állapotát szakápoló, szociális gondozó felügyeli

 • rosszullét, baleset esetén az ápoló vagy gondozó személy ellátja a sérültet.
 • szükség szerint orvoshoz, mentőhöz kell fordulni segítségért a gondozónak
 • higiéniai tanácsadásra rendszeresen sor kerül
 • rendszeres gyógykezelés esetén az ellátottnál csak az aznapi gyógyszeradag lehet, melyet az érintett köteles a gondozónak jelenteni.
 • az épületekben dohányozni tilos
 • az alkohol és drogfogyasztás mindenki számára szigorúan tilos.

IV. Az ellátottak közösségei:

1. Az ellátottak teljes közössége
2. Foglalkozási csoportok

 • szőnyegszövők
 • gyékényszövők
 • kosárfonók
 • ajándéktárgy készítők
 • kerti munkások
 • tanulócsoport (akkor alakul, ha megfelelő létszám esetén a felkínált képzési forma indítható.

3. Érdek-képviseleti Fórum

Tagjai lehetnek:

 • ellátottak közül 2 fő
 • szülők közül 1 fő
 • intézmény dolgozó közül 1 fő
 • fenntartó képviselője 1 fő

Az Érdek-képviseleti Fórumot választással hozzuk létre, működését az SZMSZ szabályozza.

V. Az ellátottak és szüleik (törvényes képviselőik) tájékoztatása

1. Teljes körű tájékoztatás évi két alkalommal történik

 • tavasszal
 • ősszel a képzés indulása előtt

2. A foglalkozási csoportokban végzett munkáról a csoportokat vezető felnőttek igény esetén bármikor tájékoztatást adnak.
3. A szülők, ellátottak véleményüket, igényeiket az Érdek-képviseleti Fórumon keresztül folyamatosan érvényesíthetik.

VI. Az intézmény működési rendje:

1. Az intézmény hétköznapokon 7.00-16.00 óráig van nyitva, az ellátottak napközbeni ellátását erre az időre biztosítja.
2. Ünnep vagy munkaszüneti napon abban az esetben szervezhető szabadidős program (kirándulás) amennyiben az ellátotti létszámnak megfelelő önkéntes dolgozói létszám biztosított.
3. Az intézménybe és onnan otthonukba az ellátottak önállóan vagy kísérettel közlekednek. A Támogató Szolgáltatást igénybe vevő ellátottakat autó hozza és viszi, térítés ellenében.
4. Az intézményt napközben nem szabad elhagyni. Kivételt írásos szülői kérés esetén, ill. intézményi dolgozói felügyelettel történő elhagyás esetén teszünk.
5. A szervezett foglalkozások rendjét az éves munkaterv részletesen tartalmazza. A foglalkozásokra érdeklődés szerint lehet jelentkezni, korlát az esetleges túljelentkezés. Kötelező foglalkozása a szakmát tanuló csoportnak van.
6. Az étkeztetés a Batta Titka Étteremben, intézményi dolgozói kísérettel történik.(Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy ellátottjaink a magukkal hozott ételt az intézmény étkezőjében fogyasszák el.)
7. Az épületet a dolgozók zárják, és a riasztót bekapcsolják. A személyes felelősséget a munkaköri leírások tartalmazzák.
8. Intézményi kirándulást évente két alkalommal szervezünk anyagi hozzájárulással. A kiránduláson a felügyeletet, a program megszervezését a dolgozók biztosítják.
9. Foglalkozásaink:

 • egyéni fejlesztés (minden nap délelőtt)
 • drámapedagógia – heti 5 x 1 óra
 • konduktív pedagógia – heti 3 x 1 óra
 • háztartási ismeretek – 1 x 3 óra (pénteken)
 • művészetterápia
 • furulya tanítás 1 x 1 óra
 • virágkötészet – 1 x 1,5 óra
 • Felhőjárók próbái

VII. Az ellátottak feladatai saját környezetük rendben tartásában, fa foglalkozások előkészületében.

1. Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A helyiségek használói felelősek:

 • az intézményi tulajdon megóvásáért, védelméért
 • a rend, tisztaság megőrzéséért
 • a tűz és balesetvédelmi szabályok betartásáért

2. A felnőttekkel közösen az ellátottak – képességeiknek megfelelően részt vállalnak az általuk használt helyiségek (műhelyek, tornaterem, ebédlő) takarításában

 • Felelős rendszer kialakításával napi rendteremtés, söprés, felmosás, nagytakarítás
 • A virágok gondozását 1-1 megbízott ellátott végzi az épületekben, a kertben.
 • Az udvar gondozását felnőtt irányításával ellátottjaink segítik- söprés, kapálás, öntözés, szemét összeszedése a kerítésen túl védőkesztyűvel.
 • A foglalkozásokon használt anyagok előkészítése a felnőtt dolgozók irányításával az ellátottak is végzik: gyékénytisztítás, vesszőáztatás és válogatás, fonalgombolyítás.

VIII: A foglalkozások látogatása, a mulasztások igazolása

1. Az intézménybe felvett ellátottak az előre választott és tervezett foglalkozásokat látogatják.
2. Érkezésüket heti előrejelzéssel biztosítjuk.
3. Mulasztani betegség esetén és indokolt szülői kérésre lehet.
4. A betegség és egyéb kérés alapján történő mulasztást telefonon és írásban jelezni szükséges, hogy az ebédlemondást el tudjuk rendezni.
5. A mulasztás igazolása orvosi vagy szülői igazolás.
6. Lázas, betegséget jelző tünetekkel nem tudjuk fogadni az ellátottakat.

IX. Nem szükséges dolgok behozatala az intézménybe

 • Nem hozható be nagy értékű tárgy, ékszer, pénz, ezekért felelősséget nem vállalunk.
 • Behozható a mobiltelefon, melyet bizonyos foglalkozásokon (tanulás, fejlesztés, torna, drámapedagógia) kikapcsolt állapotban kell tartani.
 • Tilos az alkohol, drog és nagyobb mennyiségű gyógyszer behozatala is.

X. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai

1. Az intézményi jogviszony megszűnik, ha az intézmény jogutód nélkül megszűnik.
2. Megszűnhet még:

 • a jogosult halálával
 • az ellátott szüleinek kérésére
 • elköltözés esetén
 • súlyos, gyógyíthatatlan betegség esetén
 • összeférhetetlen, közösséget romboló magatartás esetén
 • ha az ellátott önmaga vagy társai felé veszélyeztető magatartást tanúsít
 • ha a házirend szabályait súlyosan megsérti.

X: A szociális foglalkoztatóra vonatkozó szabályok

1. A szociális foglalkoztatóban történő munkavégzéshez a szakértői bizottság véleménye szükséges, melyet az ellátottak és szüleik aláírásukkal vesznek tudomásul.
2. A szociális foglalkoztatóban a megállapított fejlesztő-felkészítő csoportban napi 4-7 órában történik a munkavégzés.
3. A munkavégzés területei: szőnyegszövés, kosárfonás, ajándéktárgy készítés, kerti munka, gyékényszövés.
4.
A betegség esetén való hiányzást táppénzes papír ellenében fogadjuk el.
5. A szociális foglalkoztatóban részt vevő ellátottak munkájukért fizetést kapnak. A mindenkori minimálbér időarányos összegét a foglalkoztatott bankszámlájára utaljuk.